Doelstellingen - Programma - Lokatie - Deelname - Contact


 

Swedenborg Symposium

6 mei 2006


over de Lezingen

en de sprekers


de lezingen duren ongeveer 30 /40 minuten en na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

10.30 uur - Emanuel Swedenborg, zijn leven en werken.

Guus Janssens zal een welkomstwoord en een korte biografische schets presenteren ter inleiding van het symposium. Hij is redacteur van het tijdschrift Swedenborgiana sinds 1992, en onderhoudt de internet site www.swedenborg.nl. Namens het Swedenborg Boekhuis presenteert hij ook de nieuwste uitgave van: 'Hemelse Verhalen over Ware Christelijke Religie door Emanuel Swedenborg' in moderne Nederlandse vertaling van Henk Weevers.


11.00 uur - DaniŽl van Egmond

De mystieke weg van Emanuel Swedenborg

'Emanuel Swedenborg is niet in de eerste plaats een theoloog die een leer verkondigt op grond van zijn eigen theologische studies. Integendeel, hij is iemand die uit eigen ervaring spreekt over God, de wereld en de mens. Dat zijn ervaringen betrouwbaar zijn blijkt uit het feit dat zij in hoge mate overeenkomen met de ervaringen die we bij andere - christelijke en niet-christelijke - mystici kunnen vinden. Wat Swedenborg echter bijzonder maakt is dat hij een methode aanbiedt om zelf daadwerkelijk het proces van wedergeboorte te doorlopen. In deze bijdrage zal vooral aandacht besteed worden aan de methode die Swedenborg ons wijst.'

Dr. DaniŽl van Egmond is filosoof en godsdienstwetenschapper en een vurig pleitbezorger van de herwaardering van religie en meditatie in onze cultuur. Het huidige westerse mensbeeld is voor hem te eenzijdig gericht op zintuiglijke en psychologische ervaringen en heeft geen antwoord op het vaak naamloze verlangen naar religiositeit. Hij bepleit een mensbeeld waarin ruimte is voor religieuze beleving. Religie is in zijn visie onlosmakelijk verbonden met meditatie. Meditatie helpt mensen zich te openen voor het goddelijke.

Op www.swedenborg.nl. is DaniŽl's vertaling van de eerste twee hoofdstukken van 'Hemelse Verborgenheden' te vinden.


12.00 uur - Robert Lemm

Swedenborgs plaats in de wereldliteratuur.

Robert Lemm is welbekend als schrijver en literator. Hij heeft vele boeken geschreven en nam deel aan het symposium in 1994. Zijn nieuwste boek handelt over het hemelbeeld van Swedenborg. Voor de bezoekers van het symposium zal hij een bloemlezing uit zijn nieuwe boek presenteren.


14.00 uur - Hans Gerding

Immanuel Kant's ambivalente relatie met Emanuel Swedenborg.

'Kant's boek: 'Dromen van een geestenziener' wordt door velen gelezen als een aanval op Swedenborg en daarmee als een pleidooi voor het kritische denken dat door Kant werd bepleit. Bij nadere beschouwing echter is Kant's op Swedenborg helemaal niet vernietigend. In de lezing gaat het over de grens die Kant trok en die Swedenborg overschreed.'

Prof. dr. Hans Gerding is directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht en bijzonder hoogleraar ĎMetafysica in de geest van de theosofieíaan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Hij is geÔnteresseerd in grensoverschrijdende ervaringen. Op dit gebied heeft hij zowel filosofisch als experimenteel wetenschappelijk onderzoek verricht. Door persoonlijke gesprekken in transpersoonlijke counselling en door mee te werken aan beleid waardoor mensen met grensoverschrijdende ervaringen beter begrepen en begeleid kunnen worden, verbindt hij zijn belangstelling met wat er leeft in de samenleving.


15.00 uur - Rutger Perizonius

Over de Nieuwe Christelijke Kerk.

Dr. Rutger Perizonius is redacteur en uitgever van het Engelstalige tijdschrift: 'De Hemelse Leer', waarin de innerlijke zin van de Geschriften van Swedenborg centraal staat. Zijn voordracht zal afgestemd zijn op toehoorders die niet of nauwelijks bekend zijn met de Nieuwe Kerk en de verschillende richtingen daarbinnen. Rutger zal proberen uiteen te zetten, hoe opeenvolgende opvattingen over de betekenis van Swedenborgs Geschriften uiteindelijk geleid hebben tot het inzicht dat zij het Woord van God zijn voor de huidige, na het Laatste Oordeel levende, mens. Verschillende leerstellige consequenties van dat inzicht zullen aan de orde komen.


16.00 uur - Dushan Sever

De Kerk in de mens.

Dushan Sever is predikant van The Lord's New Church which is Nova Hierosolyma in Philadelphia USA. In de epiloog van deze symposiumdag zal hij ondermeer spreken over de groei van de kerk in de mens.


    • Om 16.30 uur sluit het officiële programma van het symposium.
    • Op Zondag zal Rev. Sever een openbare eredienst voor de Nieuwe Kerk leiden.

Expositie

Ton Gravelijn is fijnschilder.

De nieuwe uitgave van het Swedenborg Boekhuis wordt weer gesierd met een van zijn gouaches.

Zijn schilderingen ontlenen hun inspiratie aan Swedenborgs werken, en zullen tijdens het symposium ten toon worden gesteld .

meer gouaches

 

Doelstellingen - Programma - Lokatie - Deelname - Contact